NETAŞ'tan ihale yasağına ek açıklama

Netaş Telekom; İçişleri Bakanlığınca verilen kamu ihalelerine 1 yıl süreyle katılım yasağı kararının ardından Şirket'in 2016 yılı öngörülerine etkisi üzerine detaylı bir açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP ) gönderdi.

NETAŞ'tan ihale yasağına ek açıklama
NETAŞ'tan ihale yasağına ek açıklama admin
Netaş Telekom, Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca açılan ihaleye katılmış ve ardından İçişleri Bakanlığı 02 Haziran tarihinde Şirketle ilgili olarak 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılma yasağı kararı almıştı.  Haberle birlikte Netaş hisselerine sert satışlar gelmiş ve bunun üzerine Netaş, 03 Haziran tarihinde KAP'a açıklama göndererek sözkonusu ihale yasağının etkisinin az olacağını tahmin ettiklerini ve dolayısısla  Şirket'in 2016 yılı öngörülerinde pek bir değişiklik olmayacağını açıklamıştı. Netaş bugün KAP'a göndermiş olduğu açıklamayla ihale yasağının Şirket'in faaliyetlerine etkisini ve 2016 yılı öngörülerinde değişiklik yapılmaması kararını detaylıca kamuoyuna duyuruyor Netaş bahse konu açıklamasında; Şirketin yurtiçi ve dışında 1.500'den fazla müşterisi olduğunu ve yaygın müşteri ve çözüm tabanı sayesinde Kamu2ya yapılan işlerin etkisinin minimum seviyede olduğunu bundan dolayı da 2016 yılı öngörülerinde değişiklik yapmayacağını belirtmiş. Şirketin, Kamudan aldığı FATİH projesi dışındaki sipariş ve hasılatın toplam satış içindeki payının sınırlı olduğu bildirilen açıklamada; 2016 yılında 2015'te olduğu gibi büyük çapta FATİH projesi gibi bir projenin bulunmadığı söylenmiş. Netaş'ın 2016 yılı hedeflerine ulaşabilmesi için Kanun kapsamında almayı hedeflediği işlerin toplamı, 2016 yılı için öngörülen toplam sipariş miktarının sadece yüzde 4'ü olan 44 milyon TL olup, bu işlerin satış hasılatına etkisi 20 milyon TL imiş.  31 Aralık 2013,2014 ve 2015 yıllarında sonra hesap dönemlerinde şirketin toplam aldığı sipariş miktarı 2,7 milyar TL ve satış hasılatı 2,4 milyar TL olmuş. Bu toplam tutarlar içinde Kamudan gelen sipariş oranı yüzde 15 ve satış hasılatı oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiş. 2015 yılında FATİH Projesi toplam siparişin yüzde 25'i Buna mukabil 2015 yılında alınan 400 milyon TL'lik siparişin 250 milyon TL'si FATİH Projesi'nden gelmiş.  31 Aralık  2015'te biten hesap dönemine ilişkin olarak alınan toplam sipariş tutarı 1,08 milyar TL olurken, bu tutarın 279 milyon TL'si  ( yüzde 25 'i ) FATİH Projesi'nden elde edilmiş. Aynı dönemde toplam satış hasılatı 1 milyar TL iken, bunda kamudan alınan işlerin payı 157 milyon TL , 157 milyon TL'nin içinde de 139 milyon TL'si ( yüzde 14'ü ) FATİH Projesi kapsamında kazanılmış. 2016 ilk çeyrekte de sipariş oranı yüzde 25 31 Mart 2016'da biten 2016 yılı ilk çeyrek itibariyle Netaş'ın almış olduğu toplam sipariş miktarı 201 milyon TL ve bunun 51 milyon TL'sini ( yüzde 25', ) Kamu'dan gelen siparişler oluşturmuş. 51 milyon TL'lik siparişin 50 milyon TL'si de FATİH Projesi kapsamında alınmış. Aynı dönemde Şirketin satış hasılatına bakıldığında; toplamda 204 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Satış hasılatının 65 milyon TL'lik kısmı Kamudan sağlanmış. Kamudan sağlanan 65 milyon TL'lik hasılatın 62 milyon TL'si ( yüzde 30,4 ) ise yine FATİH Projesi'nden gelmiş. Şirket sonuç olarak geçmiş dönemde Kamudan aldığı projelerin yasaklanmadan devam edeceğini ve ihale yasağı ile ilgili olarak da yasal haklarını korumak için çalışma yaptığını belirtmiş. Netaş'ın KAP açıklaması "3 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklamış olduğumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) kapsamında yapılan işlerin Şirketimiz mali tablolarına olası etkisi detayları ile birlikte aşağıda sunulmuştur. 1. Şirket kamu, telekomünikasyon, kurumsal sektör, araştırma geliştirme ve kamu güvenliği alanında yurtiçi ve yurtdışında 1500’den fazla müşteriye çözüm sunmaktadır. Müşteri ve çözüm tabanı yaygın bu yapı, Kanun kapsamında yapılması planlanan işlerin etkisini minimuma indirmektedir. Dolayısıyla Şirket daha önce Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklamış olduğu 2016 yıl sonu öngörüsünde önemli bir değişiklik beklememektedir. Aşağıda detayları verilen FATİH projesi haricinde Kanun kapsamında alınan siparişlerin ve satış hasılatının toplam içindeki payı sınırlıdır. 2. Şirket’in 2016 öngörülerinde 2015 yılında siparişi alınan FATİH projesi gibi Kanun kapsamında miktarı büyük projeler bulunmamaktadır. Şirket 2016 yılının tamamında ABD doları bazında alınan siparişlerde ve satış hasılatında 2015 yılına göre önemli bir değişiklik öngörmediğini, FVAÖK’ü yıldan yıla 100 bps artırmayı beklediğini 10 Mayıs 2016 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda açıklamıştır. 2016 hedeflerine ulaşılabilmesi için Şirket’in Kanun kapsamında siparişini almayı hedeflediği işlerin toplam tutarı yaklaşık olarak 44 milyon TL (2016 yılı için öngörülen toplam sipariş miktarının yaklaşık %4’ü) , bu işlerin satış hasılatına etkisi ise yaklaşık 20 Milyon TL’dir. Şirket söz konusu işlerinin etkisini özellikle Uluslararası İş Kolunda yaratmış olduğu yeni fırsatlarla azaltmayı hedeflemektedir. Daha önce sunulan öngörüdeki toplam sipariş miktarında önemli bir değişiklik olmadan Kanun kapsamında alınan işlerin toplam içindeki payının 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yılda yaklaşık olarak %5 olması planlanmaktadır. Şirket'in aynı zamanda ürünleştirme ve katma değerli servis alanlarında yoğun çalışmaları devam etmekte ve bu çalışmaları dijital dönüşümde öncü kimliğiyle yurtiçi ve yurtdışındaki yaygın müşteri tabanına uygulamayı hedeflemektedir. Dolayısıyla Şirket 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemi için daha önce vermiş olduğu öngörülerden önemli bir değişiklik beklememektedir. 3. 31 Aralık 2013, 2014 ve 2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin Şirket’in toplam (son üç yılın toplamı) alınan sipariş miktarı 2.677 milyon TL, aynı dönemde satış hasılatı ise 2.381 milyon TL olmuştur. Bu dönem içinde Kanun kapsamında alınan siparişlerin ve elde edilen satış gelirlerinin toplam içindeki ortalama payı sırasıyla %15 ve %11’dir. Ancak geçmiş yıllık dönemde alınan yaklaşık 400 milyon TL tutarındaki siparişin 250 Milyon TL daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklandığı gibi FATİH projesinden oluşmaktadır. 4. 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ilişkin Şirket’in almış olduğu siparişlerin toplam tutarı 1.075 milyon TL olup bu tutarın 279 milyon TL’si Kanun kapsamında alınan siparişlerden oluşmaktadır (toplam siparişlerin %26’sı). 279 milyon TL tutarında Kanun kapsamında alınan siparişlerin 250 milyon TL daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklandığı gibi FATİH projesinden oluşmaktadır. Kanun kapsamında FATİH projesi haricinde alınan siparişlerin toplam tutarı 29 milyon TL’dır. Aynı dönem içinde Şirket’in toplam satış hasılatı 1.009 milyon TL iken bu tutarın 157 milyon TL’si Kanun kapsamında elde edilen satış gelirlerinden oluşmaktadır (toplam satış hasılatının %16’sı). 157 milyon TL tutarındaki satış hasılatının 139 milyon TL FATİH projesinden oluşmaktadır. 5. 31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ilişkin Şirket’in almış olduğu siparişlerin toplam tutarı 201 milyon TL olup bu tutarın 51 milyon TL’si Kanun kapsamında alınan siparişlerden oluşmaktadır (toplam siparişlerin %25’i). 51 milyon TL tutarında Kanun kapsamında alınan siparişlerin yaklaşık 50 milyon TL FATİH Projesi kapsamındaki artırımdan oluşmaktadır. Kanun kapsamında FATİH Projesi haricinde alınan siparişlerin toplam tutarı 1 milyon TL’dır. Aynı dönem içinde Şirket’in toplam satış hasılatı 204 milyon TL iken bu tutarın 65 milyon TL’si Kanun kapsamında elde edilen satış gelirlerinden oluşmaktadır (toplam satış hasılatının %32’si). 65 milyon TL tutarındaki satış hasılatının 62 milyon TL FATİH projesinden oluşmaktadır. 6. 1 Nisan 2015 – 31 Mart 2016’yı kapsayan on iki aylık dönemde Şirket 909 milyon TL sipariş almış ve 1.053 milyon TL satış hasılatı gerçekleştirmiştir. Kanun kapsamında alınan siparişlerin toplam içindeki payı %7, satış gelirlerinin toplam içindeki payı ise %21’dir. 7. Kanun kapsamında geçmiş dönemlerde siparişleri alınan projeler yasaklama kararından etkilenmeden devam edecektir. 8. Yasal haklarımızın korunması için çalışmalar yapılmakta ve bununla ilgili açıklamalar ayrıca yapılacaktır."
NETAS Netaş FATİH Projesi Netaş İçişleri Bakanlığı ihale yasağı Netaş ihale yasağı Netaş Resmi Gazete Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
A101 Aktüel 1 Haziran 2017 Kataloğu İndirimli Ürünleri Neler? 1 Haziran 2017 A 101 Aktüel!
A101 Aktüel 1 Haziran 2017 Kataloğu İndirimli Ürünleri Neler? 1 Haziran 2017 A 101 Aktüel!
Şok Aktüel 27 Mayıs 2017 Hafta Sonu Kataloğu! Hafta Sonu Şok Aktüel Hangi Ürünler İndirimde?
Şok Aktüel 27 Mayıs 2017 Hafta Sonu Kataloğu! Hafta Sonu Şok Aktüel Hangi Ürünler İndirimde?